Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.), 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 , tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do IV/2021 przetargów pisemnych nieograniczonych mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy nabędą nieruchomości położone na terenie Podstrefy „Redzikowo” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia (m2)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

7/12

KW nr SL1S/00095266/3

50 522

3.536.540,00

353.654,00

2.

7/14

KW nr SL1S/00095266/3

26 577

1.860.390,00

186.039,00

3.

7/15

KW nr SL1S/00095266/3

33 752

2.362.640,00

236.264,00

 

Dopuszcza się również sprzedaż części działki po cenie 70zł netto/m2. W przypadku oferty dotyczącej części działki wysokość wadium nie ulega zmianie.

Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń.

Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Redzikowo- Wieszyno” i znajdują się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej - Uchwała Rady Gminy Słupsk nr XVI/151/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Teren posiada uzbrojenie techniczne: sieć wodno- kanalizacyjną, gaz, prąd i drogę. Na działkach nie wyprowadzono przyłączy uzbrojenia. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, bez ogrodzenia. Działki aktualnie wykorzystywane rolniczo. Działki posiadają bezpośredni dostęp do progi publicznej asfaltowej (i chodnika z polbruku) wzdłuż części południowej granicy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia
29 marca 2021r. wadium wskazanego w tabeli powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A.
07 2490 0005 0000 4600 5060 1029
. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

Oferty należy składać w siedzibie PARR S.A. do dnia 29 marca 2021r. do godz. 12.00 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2021r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku przy ul. Portowej 13B w Sali nr 1 w następujących godzinach: działka nr 7/15 - godz. 10.00, działka nr 7/14 – godz. 11.00, działka nr 7/12- godz. 12.00.

Oględzin przedmiotowych nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z PARR S.A.

Kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości wskazana w tabeli powyżej. Oferty dotyczące całości działki mają pierwszeństwo przed ofertami dotyczącymi części działki. Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania.

Ponadto, istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018, poz. 1713).

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl , Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.

dokumenty do pobrania:

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami