Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy "Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Ceba wywoławcza Wadium Postąpienie minimalne
1. Nieruchomość składająca się z działek nr: 1.182.000,00 PLN netto 118.200,00 PLN

11.820,00 zł

(nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

5659/15 0,7201 ha
5659/16 0,7151 ha
5659/17 0,7200 ha
5659/18 0,7150 ha
Łączna pow. 2,8702 ha

 

Nieruchomość gruntowa składająca się z w/w działek, położona jest w Wałczu, obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Klasyfikacja gruntu: 5659/15, 5659/16, 5659/17 – RVI , 5659/18 RV i RVI. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie realizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Własność Gmina Miejska Wałcz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 118.200,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 27 listopada 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  • Postąpienie nie może być niższe niż 11.820,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2020r. w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1 o godzinie 12:00.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami