Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

1.

Działka nr : 3/9 i 3/16

Obręb 02

ul. Towarowa

KW nr KO1I/00013971/3

o pow. łącznej

4,4763 ha

4.300.000,00 zł

430.000,00 zł

Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z uzupełniającą zabudową gospodarczą i garażową; działki włączone do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2.

Działka nr : 3/10, 3/11 i 3/12

Obręb 02

ul. Towarowa

KW nr KO1I/00013971/3

o pow. łącznej

4,0468 ha

3.900.000,00 zł

390.000,00 zł

Teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² z dopuszczeniem zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z uzupełniającą zabudową gospodarczą i garażową oraz droga wewnętrzna: działki włączone do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Postąpienie minimalne nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej.

Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu. Na terenie Słupskiej SSE obowiązuje opłata administracyjna, więcej informacji u Zarządzającego Słupską SSE, tel. (0-59) 841 28 92

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 16.05.2024 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10.05.2024 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

          Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40) oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 841 28 92

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2, na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl - strefa inwestora - nieruchomości przeznaczone do zbycia, www.bip.szczecinek.pl - przetargi na zbycie nieruchomości, www.sse.slupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami