Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 46/94 o pow. 2,3564 ha (KW nr SL1S/00109424/1) przeznaczona częściowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej oraz częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, położona na terenie miasta Słupska, przy ul. Portowej 15 (obręb 0001, Miasto Słupsk).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Słupsk- Włynkówko”.
Cena wywoławcza netto: 2.213.000,00 zł
Postąpienie minimalne: 22.130,00 zł
Wadium: 221.300,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości: działka położona jest na terenie Podstrefy „Słupsk- Włynkówko” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie miasta Słupska. Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami warsztatowo- usługowymi. Teren jest uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna podłączona do miejskiej infrastruktury technicznej. Na działce zlokalizowane są liczne studzienki i nieliczne punkty oświetleniowe. Teren posiada ogrodzenie. Nieruchomość stanowi przedmiot umów dzierżawy.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża 3 w Słupsku (sala konferencyjna).
Warunkiem nabycia nieruchomości wskazanej wyżej jest uzyskanie przez nabywcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2022, poz. 2861 z późn. zm.). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Obrońców Wybrzeża 3, 76-200 Słupsk) w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. do godz. 12.00 wypełniony wniosek o wydanie decyzji o wsparciu w celu wstępnej weryfikacji projektu (załącznik 1). Uczestnik przetargu w dniu 21 lutego 2024 r. otrzyma drogą mailową informację zwrotną czy jego nowy projekt inwestycyjny kwalifikuje się do wydania decyzji o wsparciu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia 21 lutego 2024 r. wadium wskazanego powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni roboczych przelewem na rachunek Uczestnika. Wadium przepada tj. nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu
który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna będąca uczestnikiem przetargu, który wygrał przetarg, do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu tej osoby, jej nie przedstawi do 5 dni roboczych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska w terminie do 5 dni roboczych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne:

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

• podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (umowy sprzedaży).

Organizator przetargu dopuszcza możliwość zapłaty ceny nabycia za nieruchomość objętą przetargiem w systemie ratalnym z oprocentowaniem WIBOR 6M + 2,5% marży w stosunku rocznym pod warunkiem rzeczowego zabezpieczenia zapłaty ceny na zbywanej nieruchomości lub w innym uzgodniony przez strony umowy sposób. Warunki rozłożenia ceny na raty strony określą w umowie kupna sprzedaży nieruchomości z tym, że zapłata całej ceny nie może nastąpić później niż w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości objętych przetargiem. Cena nie może być rozłożona na nie więcej niż 36 rat (płatnych 12 razy w roku, co miesiąc w równych ratach). Pierwsza rata płatna najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku gdyby oferent chciał skorzystać z takiego sposobu zapłaty ceny sprzedaży, oferty, winien złożyć dodatkowo do 20 lutego 2024 r. do wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o wsparciu aktualne zaświadczenia (nie starsze niż miesiąc od daty składania ofert) o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań publicznoprawych tj. ZUS , podatek VAT, podatek dochodowy i podatek od nieruchomości (jeśli takie posiada) a także wstępny bilans i rachunek zysków i strat ze stanem na dzień 31.12.2023r.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta będzie z nabywcą po uzyskaniu przez niego decyzji o wsparciu w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

Przetarg zostanie unieważniony jeżeli nabywca nieruchomości nie wystąpi do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wydanie decyzji o wsparciu w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. Dokumentacja winna być złożona zgodnie z obowiązującym wykazem dokumentów (załącznik 2).

Nabywca zobowiązany będzie ponosić przez okres ważności decyzji o wsparciu miesięczną opłatę za świadczenie usług na rzecz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wysokość opłaty uzależniona jest od parametrów inwestycji i będzie ustalona po przedłożeniu przez nabywcę do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 593 Kodeksu cywilnego przysługiwać będzie prawo odkupu działki będącej przedmiotem przetargu w cenie sprzedaży powiększonej o koszty sprzedaży w przypadku niezrealizowania przez nabywcę inwestycji określonej w dokumentacji o wydanie decyzji o wsparciu, złożonej do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74 lub +48 603 946 532.

Treść niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl , Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

do pobrania:

 

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami