Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 299/5 o pow. 1,2000 ha (KW nr SL1S/00049982/5) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji przemysłowych i usługowych, położona w Podstrefie „Lębork” na terenie miasta Lęborka (obręb 0014, Lębork).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork”.

Cena wywoławcza netto:                   2.400.000,00 zł

Postąpienie minimalne:                     24.000,00 zł

Wadium:                                          240.000,00 zł

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich.

Opis nieruchomości: działka położona jest na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie miasta Lęborka. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, teren wyrównany, bez zadrzewień i zakrzaczeń, w całości ogrodzony ogrodzeniem z paneli kratowych ogrodzeniowych z dwiema samonośnymi, przesuwnymi bramami wjazdowymi z napędem zewnętrznym. Teren jest częściowo uzbrojony. W drodze lokalnej przylegającej do działki rozprowadzona jest sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa, podłączone do gminnej infrastruktury technicznej. Na działce nie wyprowadzono uzbrojenia.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 10-tej w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sali konferencyjnej na poziomie „-1” (ul. Obrońców Wybrzeża 3, 76-200 Słupsk).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia 26 maja 2023r. wadium wskazanego powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (umowy sprzedaży). Organizator przetargu dopuszcza również możliwość zapłaty ceny nabycia za nieruchomość objętą przetargiem w systemie ratalnym z oprocentowaniem WIBOR 6M + 2,5% marży w stosunku rocznym pod warunkiem rzeczowego zabezpieczenia zapłaty ceny na zbywanej nieruchomości lub w innym uzgodniony przez strony umowy sposób. Warunki rozłożenia ceny na raty strony określą w umowie kupna sprzedaży nieruchomości. Cena nie może być rozłożona na nie więcej niż 30 miesięcznych rat. Pierwsza rata nie może być niższa niż 30% kwoty netto uzyskanej w przetargu (w tej kwocie zostanie uwzględniona kwota wpłaconego wadium), płatna najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku gdyby oferent chciał skorzystać z takiego sposobu zapłaty ceny sprzedaży, winien złożyć po rozstrzygnięciu przetargu dodatkowo aktualne zaświadczenia (nie starsze niż trzy miesiące) o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań publicznoprawych tj. ZUS , podatek VAT, podatek dochodowy i podatek od nieruchomości (jeśli takie posiada) a także bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 31.12.2022r. i na 31.03.2023r.        

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta będzie z nabywcą w terminie do dnia 30.06.2023r.

Nabywca zobowiązany będzie ponosić miesięczną opłatę za zarzadzanie i administrowanie strefą na rzecz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wysokość opłaty uzależniona jest od parametrów i charakteru inwestycji.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży, wysokości opłaty za zarządzanie i administrowanie strefą i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74 lub +48 603 946 532.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl , Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.


Sprostowanie błędu pisarskiego w ogłoszeniu o przetargu:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną dokonuje sprostowania błędów pisarskich zamieszczonych w ogłoszeniu publikowanym o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 299/5 o pow. 1,2000 ha, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji przemysłowych i usługowych, położona w Podstrefie „Lębork” na terenie miasta Lęborka (obręb 0014, Lębork), które ukazało się w dniu 27.04.2023r. w dzienniku ogólnopolskim Puls Biznesu, w ten sposób, iż przywołany nr księgi wieczystej: KW nr SL1S/00049982/5 zastępuje się brzmieniem: KW nr SL1L/00049982/5 oraz sformułowanie o brzmieniu: „zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego” , zastępuje się sformułowaniem „zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego”.   Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami