Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządzający  Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona
działalność gospodarcza

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia   (ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Postąpienie minimalne

(zł)

1.

Działka nr

5658/27

5658/25

5658/23

1.5959 ha

1.3832 ha

1.4679 ha

Łączna pow. 4.4470 ha

3.150.000,00 zł

315.000,00 zł

Płatne do 25.11.2022r.

31.500,00 zł

(nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, składająca się z trzech działek nr 5658/27, 5658/25, 5658/23 o łącznej pow. 4.4470 ha, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, księga wieczysta dla działek nr 5658/25 i 5658/23 - nr KO1W/00033842/8 i dla działki nr 5658/27 - nr KO1W/00042466/4. Dział III i IV księgi wieczystej nr KO1W/00033842/8 bez obciążeń.

Dział III księgi wieczystej nr KO1W/00042466/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ( prawo wybudowania na tej działce odcinka linii energetycznej średniego napięcia oraz jej utrzymania, konserwacji, usuwania awarii itp.).

Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej ul. Północna. Przez działkę nr 5658/27 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Klasyfikacja gruntu: Działka nr 5658/27 RIVa, RIVb, RV, RVI; Działka nr 5658/25 RV, RVI; Działka nr 5658/23 RV, RVI.

Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10.

Nieruchomość obecnie nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do sieci wod-kan. Istnieje możliwość wybudowania przyłącza do w/w sieci przez nabywcę nieruchomości. Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Kołobrzeska. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci.

Teren nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z planem nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Wałcz

Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 11:00

Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 315.000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy zł) na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 25 listopada 2022 Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,

Postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł. (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz
www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu”

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami