Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do I/2020 przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość położoną w Płaszewku na terenie Gminy Słupsk, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

6 a Płaszewko wyrys

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.) 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


LP.   Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości   Powierzchnia (m2)  Cena wywoławcza netto (zł)   Wadium (zł)  

619

KW nr SL1S/00120917/7

70 718 4.455.234,00 445.523,40

Dopuszcza się również sprzedaż części działki po cenie 63 zł netto/m2. W przypadku oferty dotyczącej części działki wysokość wadium nie ulega zmianie. Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk i znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planu 1.2.P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej.

Teren jest częściowo uzbrojony. W drodze lokalnej przylegającej do działki rozprowadzona jest sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna podłączone do gminnej infrastruktury technicznej, w ulicy Inwestycyjnej dodatkowo zlokalizowana jest sieć gazowa. Na działce nie wyprowadzono uzbrojenia. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, bez ogrodzenia, stanowi nieużytek. Działka aktualnie nie jest wykorzystywana. Dojazd bezpośrednio do działki odbywa się z drogi wewnętrznej (utwardzonej płytami betonowymi) od strony północno- wschodniej (wzdłuż krótszego boku działki). Do nieruchomości zaplanowano również dostęp od strony południowo- zachodniej – aktualnie znajduje się droga gruntowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia 14 września 2020r. wadium wskazanego w tabeli powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin związania z ofertą wynosi 180 dni.

Oferty należy składać w siedzibie PARR S.A. do dnia 14 września 2020r. do godz. 12.00 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2020r. o godz. 10.00, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku przy ul. Portowej 13 B w Sali nr 1.

Oględzin przedmiotowych nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z PARR S.A.

Kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości wskazana w tabeli powyżej. Oferty dotyczące całości działki mają pierwszeństwo przed ofertami dotyczącymi części działki. Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania.

Ponadto, istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018, poz. 1713).

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.

dokumenty do pobrania:

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami