Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów pisemnych nieograniczonych mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy nabędą nieruchomości położone na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.)

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61

 działająca jako Zarządzający

Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

Zaprasza do I przetargów pisemnych nieograniczonych mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy nabędą nieruchomości położone na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia (m2)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

5658/9

KW nr KO1W/00042467/1

34 503

1.552.635,00

155.263,00

2.

5658/11

KW nr KO1W/00042467/1

20 171

   907.695,00

90.769,00

Księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, zlokalizowane na obszarze objętym miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego między ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską, uchwalonym przez Radę Miejską w Wałczu – Uchwałą Nr VII/SLIII/345/18 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i znajdują się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomości usytuowane są w bliskim sąsiedztwie realizowanej obwodnicy miasta Wałcz- S10.

Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci. Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Kołobrzeska. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia 4 września 2020r. wadium wskazanego w tabeli powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna, która do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nie przedstawi takiej zgody lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Oferty należy składać w siedzibie PARR S.A. do dnia 4 września 2020r. do godz. 12.00 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2020r. w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Sali nr 307 w następujących godzinach: działka nr 5658/9 - godz. 10.00, działka nr 5658/11 – godz. 10.30.

Oględzin przedmiotowych nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z PARR S.A.

Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości wskazana w tabeli powyżej. Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania.

Ponadto, istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018, poz. 1713).

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami, zawierająca m.in. opis przedmiotu przetargu, pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl , Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
  2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 - Mapa z oznaczeniem nieruchomości
  5. Załącznik nr 4 - Księga Wieczysta

Opublikowane dnia 25.08.2020 MW

 

 

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami