Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do III przetargów ustnych nieograniczonych, organizowanych przez Burmistrza Miasta Lęborka mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzający
Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną

zaprasza do III przetargów ustnych nieograniczonych,
organizowanych przez Burmistrza Miasta Lęborka

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.


I przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone zostały w dniu 05.11.2019 r

II przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone zostały w dniu 20.01.2020r.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:

Lp. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Powierzchnia (m2) Cena wywoławcza netto (PLN) Wadium (PLN)
1. Działka nr 299/8 16 392 365.000,00 50.000,00
2. Działka nr 282/13 36 442 850.000,00 100.000,00

 

Postąpienie minimalne nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r. ( tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 09.02.2018 r., poz. 458 ze zm.).

Na terenie działki nr 299/8 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.

Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp.
Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa.
Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.
Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.
Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń.


Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 17 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka w sali nr 101 w następujących godzinach: działka nr 299/8 – godz. 10.00, działka nr 282/13 – godz. 10.30. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na rachunek Gminy Miasto Lębork nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA. w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 12 czerwca 2020r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74.

Warunki udziału w przetargu:

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
    W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
    W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
    Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Lęborka. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone przelewem do dnia 19.06.2020 r. na wskazane konto.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Lęborka lub telefonicznie pod numerem (0-59) 863-77-30 oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl, www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

 

Opublikowano: 2020.06.04 MK

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami