Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

logo PARRpl 150dpi       walcz herb        logo SSSEpl 150dpi

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzający
Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną
oraz
Burmistrz Miasta Wałcz

zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Postąpienie minimalne

(zł)

Termin zagospodarowania

1.

dz. nr 3724/21

2 058

140.000,00

14.000,00

1.400,00

5 lat

 

Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.
Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń.


Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP.
Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP:
1) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) budynków usługowych,
c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych,
d) budynków garażowo-gospodarczych,
e) zbiorników przeciwpożarowych,
f) parkingów,

g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych,
i) zieleni izolacyjnej;
2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy:
  - maksymalny - 1,40,
  - minimalny - 0,001,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%;
3) ustala się zasady kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz nr 38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Warunki udziału w przetargu:

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
    W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
    W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
    Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.walcz.pl, www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

 

Opublikowano 23.07.2019r. BS