Ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja, rozumiana jako:
  • założenie nowego przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
  • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w woj. pomorskim i zachodniopomorskim):
   w woj. pomorskim i zachodniopomorskim:  w woj. wielkopolskim:
  55% dla mikro- (m) i małych przedsiębiorców (M)            45% dla mikro- (m) i małych przedsiębiorców (M)
  45% dla średnich przedsiebiorców (Ś)  35% dla średnich przedsiebiorców (Ś)
  35% dla dużych przedsiębiorców (D)  25% dla dużych przedsiębiorców (D)
 • Forma decyzji administracyjnej: decyzja o wsparciu
 • Organ wydający decyzję: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Ważność decyzji o wsparciu: 10 - 12 lat (15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej)

Warunki uzyskania wsparcia:

 • Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe.

  Kryteria ilościowe są uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

   Powiat Stopa bezrobocia Porównanie stopy bezrobocia w powiecie do stopy bezobocia w Polsce Duży przedsiębiorca [mln PLN]
  Średni przedsiębiorca [mln PLN]
  Mały przedsiębiorca, sektor usług [mln PLN]
  Mikro przedsiębiorca [mln PLN]
  województwo pomorskie
   bytowski*  9,0% 150%  40 lub 10  8 lub 2  2 lub 0.5 0.8 lub 0.2
   człuchowski  11,4% 190%  20  4  1 0.4
  kościerski  7,2% 120% 60 12 3 1.2
  lęborski  10,1% 168% 20 4 1 0.4
  słupski* 9,4% 157% 40 lub 10 8 lub 2 2 lub 0.5 0,8 lub 0.2
  Miasto Słupsk*
   6,1% 102% 10 2 0.5 0.2
  województwo zachodniopomorskie
  białogardzki 18,0% 300%  10  2  0.5  0.2
  drawski  12,8% 213%  15  3  0.75  0.3
  kołobrzeski  5,2% 87%  80  16  4  1,6
  Miasto Koszalin  6,2% 103%  60  12  3  1.2
  koszaliński  13,7% 228%  15  3  0.75  0.3
  sławieński 13,0% 217%  15  3  0.75  0.3
  szczecinecki  15,9% 265%  10  2  0.5  0.2
  świdwiński*  13,9% 232%  15 lub 10  3 lub 2  0.75 lub 0.5  0.3 lub 0.2
  wałecki*  8,4% 140%  40 lub 10  8 lub 2  2 lub 0.5  0.8 lub 0.2
  województwo wielkopolskie
  złotowski*  4,8% 80%  80 lub 10  16 lub 2  4 lub 0.5  1.6 lub 0.2

*W miastach średnich  tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach bezpośrednio sąsiadujących z tymi miastami wymagany poziom nakładów inwestycyjnych jest obniżony (patrz drugą wartość w komórce). Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS (stan na dzień 30 czerwca 2021 roku, na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów).

Minimalne nakłady 2020 PL


 • Kryteria jakościowe
  Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wynosi 5 pkt, dla województwa wielkopolskiego minimum to 6 pkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.
  Grupa  Pkt Sektor przemysłowy
  Sektor usług*
  Zrównoważony rozwój gospodarczy
  1 Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju
  2 Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu
  3 Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
  Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski
  4   Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
  5   Posiadanie statusu MŚP
  Zrównoważony rozwój społeczny 6 Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
  Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
  7 Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
  8 Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia
  9 Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
  10 Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
 • Przykład wyliczenia wysokości pomocy publicznej

Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).

Koszty kwalifikowane inwestycji Intenstywność pomocy
Wielkość przedsiębiorstwa
Limit zezwolenia
10 mln EUR
35% Duży 3.5 mln
45% Średni 4.5 mln
55% Mikro, Mały
5.5 mln

Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:
I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
 • R – maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt inwestycyjny,
 • B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,
 • C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

 • Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie są dostępne dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.). Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

Rodzaje działalności objęte wsparciem m.in.:

 • Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami);
 • Usługi produkcyjne;
 • Działalność badawczo-rozwojowa;
 • Nowoczesne usługi biznesowe.

 

 • Jak sprawdzić wielkość przedsiębiorstwa?

Status przedsiębiorstwa determinuje wysokość przysługującej pomocy. Poniżej przedstawiony został sposób weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa:

Kategoria przedsiębiorstwa  Liczba osób zatrudnionych – roczne jednostki robocze (RJR)  Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikro < 10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR
Małe < 50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR
Średnie < 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR
Duże ≥ 250 > 50 mln EUR > 43 mln EUR

Poza powyższym niezwykle istotnym elementem określenia statusu przedsiębiorstwa jest analiza powiązań z innymi podmiotami, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 z 2018r.) - definicja MŚP - link

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 70) - link

W celu zweryfikowania projektu inwestycyjnego zapraszamy do kontaktu z nami:

Tel. 59 840 11 73

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.