Baner 1-PL-misja-finlandia w1000

NABÓR NA MISJĘ GOSPODARCZĄ PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA ICT

DO FINLANDII W TERMINIE 20-24 KWIETNIA* 2015 R.

Nabór na misję gospodarczą przedsiębiorców z sektora ICT do Finlandii w terminie 20-24 kwietnia 2015 r.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa pomorskiego na udział w wyjazdowej misji gospodarczej do Finlandii z sektora ICT w terminie 20-24 kwietnia* 2015 r.

Misja jest organizowana przez Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „INWESTUJ W POMORSKIE II – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu, poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

W ramach misji zaplanowany jest udział: w targach ICTexpo 2015 w Helsinkach, w tym spotkania z firmami, rozmowy B2B, a także wizyty studyjne do branżowych parków naukowo-technologicznych i/lub centrów badawczo-rozwojowych oraz do firm.

Dla uczestników misji przygotowane zostaną warsztaty przedwyjazdowe, których głównym celem będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki gospodarki i rynku fińskiego.

Zgodnie Regulaminem Uczestnictwa nabór skierowany jest do MŚP mających siedzibę w woj. pomorskim, spełniających kryteria udziału. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej otrzymują częściowe dofinansowanie udziału w ramach pomocy de minimis.

Językiem wyjazdowym misji, w którym prowadzone będą spotkania jest język angielski.

Liczba firm objętych wsparciem: 5

Zasady zgłaszania uczestnictwa:
Dokumenty w zamkniętej kopercie należy przesłać korespondencyjnie (pocztą / kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
z dopiskiem na kopercie Rekrutacja INWESTUJ W POMORSKIE II – Finlandia ICT
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa **20 luty 2015 r.

W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgłoszenie elektroniczne należy wysłać na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu zgłoszenia:

  • Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz uczestnictwa
  • Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS / zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Załącznik nr 5 do regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • Załącznik nr 6 do regulaminu - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis wraz z kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
  • Sprawozdanie Z-06 składane do GUS potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub załącznik nr 7 do regulaminu - Oświadczenie o braku konieczności składania sprawozdania Z-06
  • Załącznik nr 8 do regulaminu - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP wraz z niezbędnymi załącznikami 8a, 8b, 8c, 8d
  • Załącznik nr 11 do regulaminu - Oświadczenie o dominującym wpływie na inne jednostki gospodarcze
  • Załącznik nr 12 do regulaminu - Company fact sheet.
  • Nośnik elektroniczny zawierający załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna), załącznik nr 12 – Company fact sheet (wersja edytowalna)

Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa, w tym pojedyncze strony zaparafowane, a kserokopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa musi wynikać z dostarczonych dokumentów.

Decyduje data i godzina wpływu do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Formularze uczestnictwa złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator Misji (PARR) zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia i złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji dot. profilu firmy, jej charakterystyki działalności i potencjału.

W Misjach może wziąć udział kilku przedstawicieli reprezentujących jednego przedsiębiorcę, przy czym wsparcie w ramach projektu otrzyma jedna osoba z danej firmy, a koszt pozostałych osób zostanie pokryty przez przedsiębiorcę we własnym zakresie.

Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru:
Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Misji zostanie umieszczona na stronie internetowej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (www.parr.slupsk.pl) niezwłocznie po dokonaniu oceny przez komisję oceniającą. Formularze zgłoszeniowe będą oceniane na bieżąco po ustaleniu terminu posiedzenia komisji oceniającej.

Informacje o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji oraz ramowy program tej Misji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez przedsiębiorcę w Formularzu Uczestnictwa.
Firmy, które nie zakwalifikują się do udziału w misji ze względu na brak miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. Mogą one wziąć w niej udział na własny koszt bez ubiegania się o uzyskanie dofinansowania. W przypadku decyzji o udziale na koszt własny firma zostanie wykreślenia z listy rezerwowej.

Firmy, które nie spełnią kryteriów wejścia mogą ponownie złożyć nowe zgłoszenie zawierające uzupełnione braki nie później niż w terminie nadsyłania zgłoszeń.

Firmy, które nie zakwalifikują się do w/w konkursu mogą wziąć udział w misji na własny koszt. W tym celu niezbędne jest omówienie z organizatorem misji terminu zgłoszeń, zakresu i oszacowanie kosztów udziału.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 59 840 11 73

* Termin może ulec zmianie o +/- 1 dzień i jest zależny od czynników logistycznych. O zmianie terminu przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji zostaną niezwłocznie powiadomieni.
**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa z dnia 16.01.2015 r. .pdf

Zał. 1 Formularz uczestnictwa .docx .pdf

Zał. 2 Kryteria rekrutacji .pdf

Zał. 3 Sprawozdanie merytoryczne .docx

Zał. 4 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis .pdf

Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .xlsx .pdf

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis .docx .pdf

Zał. 7 Oświadczenie o braku konieczności skladania sprawozdania Z-06 .docx .pdf

Zał. 8 Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx .pdf

Zał. 8a do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx .pdf

Zał. 8b do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx .pdf

Zał. 8c do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx .pdf

Zał. 8d do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx .pdf

Zał. 9 Oświadczenie o zawarciu kontraktów handlowych .docx .pdf

Zał. 10 Wzór umowy .pdf

Zał. 11 Oświadczenie o dominującym wpływie na inne jednostki gospodarcze .docx .pdf

Zał. 12 Company fact sheet .docx .pdf

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu zgłoszenia

      Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz uczestnictwa

      Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS / zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

      Załącznik nr 5 do regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

      Załącznik nr 6 do regulaminu - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis wraz z kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

      Sprawozdanie Z-06 składane do GUS potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub załącznik nr 7 do regulaminu - Oświadczenie o braku konieczności składania sprawozdania Z-06

      Załącznik nr 8 do regulaminu - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP wraz z niezbędnymi załącznikami 8a, 8b, 8c, 8d

      Załącznik nr 11 do regulaminu - Oświadczenie o dominującym wpływie na inne jednostki gospodarcze

      Załącznik nr 12 do regulaminu - Company fact sheet.

      Nośnik elektroniczny zawierający załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna), załącznik nr 12 – Company fact sheet (wersja edytowalna)


Celem projektu jest promocja i wsparcie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej woj. Pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech. Projekt zakłada organizację 5 wyjazdowych zagranicznych misji gospodarczych do krajów Skandynawii (Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia) oraz Niemiec. Branże priorytetowe: ICT, odnawialne źródła energii oraz ekotechnologie.

W trakcie wyjazdów planowane są udziały w targach, organizacja spotkań B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami klastrów i parków technologicznych. Dla zrekrutowanych przedsiębiorców zorganizowane zostaną również warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynków w krajach docelowych.

Zapraszamy przedsiębiorców z Pomorza do udziału w projekcie!

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu:
Tel: 59 840 11 73
Fax: 59 841 32 61
E-mail: invest@parr.slupsk.pl

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebook'u: facebook.com/SlupskSEZ 

 

Osoby kontaktowe:
Bartosz Świtała, Kierownik Projektu – kom. 604 450 206, bartek@parr.slupsk.pl
Marcin Ingielewicz, Koordynator ds. Organizacji i Promocji, marcin.ingielewicz@sit.slupsk.pl

Patronat honorowy:

jasne-poziom-eng jpeglogo MarshalPomorskie h70logo NorwegianEmbassy h70logo MPG h70invest in Poland 70

Nasi partnerzy:

 logo investinpomerania h70logo wphi-en h70

loga eu

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.


SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami