Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim minimum pięciu MŚP. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. koszty prac przygotowawczych, koszty niwelacji i uzbrojenia terenu inwestycyjnego, koszty budowy obiektów kubaturowych o powierzchni od ok. 3 000 m2 do ok. 6 000 m2 oraz placów magazynowych.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Opublikowano: 2017.12.21 MK