Specjalne strefy ekonomiczne zostały powołane do życia w latach 1995-98 na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst pierwotny z dnia 20 października 1994r. - tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1010 - link) oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia dot. ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 135, poz. 905 -link).

Tereny objęte statusem strefy działają do dnia 31 grudnia 2026 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z 2013r. poz. 976 - link

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Poszczególne powiaty kraju zostały przypisane do spółek zarządzających strefami ekonomicznymi. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat).

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (do 2026r.)

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych tekst pierwotny z dnia 20 października 1994r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600) - tekst jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 483 - link

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy - link

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r.-  link

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego - link

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego - link

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego - link

Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 143) o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Art. 2) - link

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) - link

Rozporządzenie Komisji (UE)  nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i  108 Traktatu - link

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie nr 651/2014 - link

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L z dnia 9 sierpnia 2008 roku) - link

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 - link

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (tekst jednolity z dnia 12.03.2015 r. Dz. U. z 2015 r. Poz. 465) - link

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych - link

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 70) - link

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej - link

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 - link

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - link

Główny Urząd Statystyczny - Serwer Klasyfikacji - klasyfikacje PKWiU i inne - link

Kody CPC/CPV - Prawo Zamówień Publicznych - link

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek - link

Powyższe informacje publikowane są jedynie poglądowo.

AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami