Videos

Slupsk SEZ consists of 18 investment sub-zones located in coastal provinces. Below you will find videos made with dron.

By clicking the photos below, you will be transferred to our YouTube profile with the video of your choice.

We encourage you to subscribe to our channel and follow up on new developments.

 

Inkubator 2015

 

P Debrzno Lebork P Plaszewko
P Redzikowo Pomorskie Redzikowo 2015
Ustka Westerplatte Wlynkowko

Darlowo Kalisz Pomorski Karlinko
Z Koszalin Zachodniopomorskie Polanow
Szczecinek Tychowo Z Wałcz

Opublikowano: 2017.04.07 MK

Legal acts of a special economic zones

Regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych

 1. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
  tekst pierwotny z dnia 20 października 1994r.: Dz. U. 1994 r. Nr 123, poz. 600
  tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007r.: Dz. U. 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.
  tekst jednolity ustawy - pobierz.pdf
  tekst jednolity ustawy - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 2. Zmiana ustawy z dnia 30 maja 2008r. (Dz. U. 2008r. Nr 118, poz. 746)
  tekst ustawy - pobierz.pdf
  tekst ustawy - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 3. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r.
  tekst koncepcji - pobierz.pdf
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 224, poz. 1477)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  tekst rozporządzenia - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 5. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 15, poz. 79, wejście w życie z dniem 2 lutego 2010r.)
  Rozporzadzenie - pobierz.pdf

Klasyfikacja przedsiębiorstw

 1. Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36)
  tekst wyciągu - pobierz.pdf
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 poz. 1447)
  tekst jednolity ustawy - pobierz.pdf
 3. Tabela klasyfikacji przedsiebiorstw - opracowanie Departamentu Przedsiebiorstw BRE Banku S.A.
  tabela - pobierz.pdf

Słupska SSE - akty prawne

W momencie tworzenia w 1997 roku Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmowała grunty o powierzchni 135,87 ha, zlokalizowane w Mieście Słupsk i Gminie Słupsk. Statusem Słupskiej SSE objętych jest 910,1585 ha, na które składa się 18 podstref inwestycyjnych. Tereny objęte statusem strefy funkcjonują do dnia 31 grudnia 2026r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat). Obszar działania Zarządzającego SSSE to zachodnia część województwa pomorskiego (NUTS 3: podregiony słupski i chojnicki), wschodnia część województwa zachodniopomorskiego (NUTS 3: podregiony koszaliński i szczecinecko-pyrzycki) oraz jeden powiat zlokalizowany na północy województwa wielkopolskiego (NUTS 3: podregion pilski).

Obecnie przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. Więcej na temat Polskiej Strefy Inwestycji ...

 

Regulacje dotyczące funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dla terenów 18 podstref (do końca 2026r.)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 poz. 1659) - link
Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2013 poz. 836) w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2013 poz. 976),  zmiana z dnia 9 maja 2016 r. (Dz. U. Poz. 712, 2016) - link

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2064) - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1249) - link 

Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 15 stycznia 2010r. - link

Powyżej zawarte informacje prezentujemy jedynie w celach poglądowych.

Wprowadziła: AJ

Legal atcs of the Slupsk Special Economic Zone

Regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 1. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 20 marca 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 360)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 135, poz. 905)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia z dnia 2 lipca 2009r.(Dz. U. 2009r. Nr 112, poz. 929)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1249)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. 2004r. Nr 254, poz. 2546)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. 2010r. Nr 108, poz. 694)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 7. Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 15 stycznia 2010r.
  tekst regulaminu - pobierz.pdf

 

Subcategories

O nas

O nas